Kommunikatioun ass méi wéi schwätzen


Description

Contents

Wéi kënne mer d’Kommunikatioun mat Kanner verbesseren a sie besser verstoe léieren? Vu wéi engem Alter un däerfe Kanner sech iwwerhaapt matdeelen? Mussen déi Erwuessen d’Kanner ëmmer eescht huelen?

Wat kënne Kanner scho fir sech entscheeden?

Nolauschteren

D'Konscht vum Froestellen

Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren

Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen

Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler

Dialogesch Kommunikatioun förderen

"Politesch Aussoe" vun de Kanner erkennen

Methods

PP-présentatioun        

Klenggruppenaufgaben

Klenggruppendiskussioun

Diskussioun am Plenum

Spiller

Objectives

D'Fähigkeit  Fehler an "d'Falen" an der Kommunikatioun zwëschen Erwuessenen a Kanner ze erkennen an wann néideg ze korrigéieren.

Sech esou ausdrécken, dass et dem Erfarungsberäich vun de Kanner entsprëcht.

D'Kanner ureege fir z'argumentéieren.

Quote

D’Fro ass net, ob Kanner eng Meenung hunn, oder iwwer Informatiounen verfügen, mais wéi mer mat de Kanner kommunizéiere kënnen, fir hier Meenung gewuer ze gunn, oder méi Informatiounen ze kréien.

(Martine Delfos)

Public cible

Personnel éducatif

Priority Area

Langue, communication et médias

Catégorie

Non-spécifique

  • Sur demande
  • Petite Enfance 0-4 ans
  • Enfants Scolarisés 4-12 ans
  • Luxembourgeois
  • SEA-Caritas-127IN